Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Βιογραφικού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ   ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   από   το   υποβαλλόμενο

βιογραφικό σας και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα (άρθρο 12 ΓΚΠΔ):

 

1.- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 13.1α' ΓενΚαν): Η  Εταιρία με την επωνυμία

«Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ», η οποία εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στην οδό 14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Βασιλικών ΤΘ 60336 ΤΚ 57001, υπό ΑΦΜ 084087688 Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης η οποία εκπροσωπείται νομίμως, υπό την ιδιότητά της ως “Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων” (όταν αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από το βιογραφικό σημείωμα του/της ενδιαφερόμενου/ης για συνεργασία και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 και του Ν.4624/2019,  ενημερώνει  το  φυσικό  πρόσωπο-ενδιαφερόμενο/η  προς  σύναψη  συνεργασίας

(“Υποκείμενο των Δεδομένων”) ότι η ίδια συλλέγει, χρησιμοποιεί, διατηρεί και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα (είτε σε έγχαρτη μορφή είτε σε ψηφιακή: όπως πχ φωτογραφίες) και τα οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η προς σύναψη συνεργασίας αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της «Υπεύθυνης Επεξεργασίας» αφού το καταθέτει ή το αποστέλλει σε αυτήν . Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

«ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο ή από επαγγελματικά πρότυπα.

2.- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (άρθρο 13.1 ΓενΚαν): Τα δεδομένα από το Βιογραφικό Σημείωμα και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα τα συλλέγει η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» απευθείας και μόνον από τον/την ενδιαφερόμενο/η προς σύναψη συνεργασίας, ή από την εταιρία που δημοσίευσε αγγελία μας και μέσω αυτής, επειδή αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του/της για τη συγκεκριμένη συνεργασία. Για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της ενδιαφερόμενου/ης εκ του υποβαλλόμενου Βιογραφικού Σημειώματος η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα.

3.- ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ και Εκτελούντες την Επεξεργασία (άρθρο 13.1ε' ΓενΚαν): Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκ του Βιογραφικού Σημειώματος έχει μόνο  το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της   «Υπεύθυνης Επεξεργασίας».

4.-  ΣΚΟΠΟΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ  ΒΑΣΕΙΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  (άρθρο  13.1γ' ΓενΚαν):

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβά ονται από τον/την ενδιαφερόμενο/η, στο πλαίσιο αποστολής ή κατάθεσης του Βιογραφικού Σημειώματος, σκοπός της επεξεργασίας είναι η πρόθεση σύναψης σύμβασης συνεργασίας μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης (“Υποκείμενο των Δεδομένων”), ο έλεγχος των προσόντων του/της πριν από τη σύναψη της σύμβασης (6.1β' ΓενΚαν), η ελάχιστη αναγκαία επεξεργασία των δεδομένων αυτών για την αξιολόγηση του Βιογραφικού Σημειώματος και του εάν τα αναφερόμενα σε αυτό ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη θέση συνεργασίας με την ΙΚΕ, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων της   «Υπεύθυνης Επεξεργασίας» και η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ αυτής και του

«Υποκειμένου». Η επεξεργασία αυτή γίνεται από την «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» μόνον για τους αναφερόμενους σκοπούς και δεν επεκτείνεται σε άλλο σκοπό επεξεργασίας.

5.- ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (άρθρο 13.2α' ΓενΚαν): Με την υποβολή του Βιογραφικού Σημειώματός σας, σας παρακαλούμε να δηλώσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμείτε να διατηρηθεί αυτό από την «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» για πιθανή μελλοντική συνεργασία, που δεν πρέπει να ξεπερνά μία περίοδο 1 έτους μετά την υποβολή του. Αμέσως μετά τα υποβληθέντα Βιογραφικά θα καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφαλή τρόπο, εκτός εάν η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να τα διατηρεί. Σε περίπτωση μη δήλωσης εκ μέρους σας του επιθυμητού χρόνου διατήρησης του Βιογραφικού σας, σας πληροφορούμε ότι το υποβληθέν Βιογραφικό σας θα καταστρέφεται/διαγράφεται με ασφαλή τρόπο μετά την πάροδο 6

μηνών από την υποβολή του σε εμάς, εκτός εάν η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» νομίμως δικαιούται ή υποχρεούται να το διατηρεί. Αυτό το τελευταίο συμβαίνει ειδικότερα στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η προς συνεργασία τελικά συνεργαστεί με την “Υπεύθυνη Επεξεργασίας”, οπότε το Βιογραφικό Σημείωμα, τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα (δικαιολογητικά, φωτογραφίες κλπ) θα διατηρούνται για όσο  διάστημα  η  με οποιαδήποτε νομική μορφή συνεργασία θα είναι ενεργή. Επίσης και όσα επιπλέον στοιχεία ητηθούν και είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της ασφαλιστικής-φορολογικής νομοθεσίας θα επεξεργάζονται μόνο για σκοπούς που σχετίζονται ευθέως με την συνεργασία του/της ενδιαφερόμενου/ης. Μόλις λυθεί ή λήξει η περίοδος συνεργασίας, αυτά θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η νομοθεσία και για το μέγιστο χρονικό διάστημα της παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και στη συνέχεια θα καταστραφούν/διαγραφούν με ασφαλή τρόπο.

6.-  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΤΟΥ  “ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”  (άρθρο  13.2β',  γ'  δ'  ΓενΚαν):  Το

“Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην “Υπεύθυνο Επεξεργασίας” για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν και το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητά τους αλλά και στην ανάκλησή της συναίνεσης χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση πριν από την ανάκλησή της. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με επιστολή στη διεύθυνση: «Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ», η οποία εδρεύει  στη  Θέρμη  Θεσσαλονίκης,  στην  οδό  14ο χλμ  Θεσσαλονίκης-Βασιλικών  ΤΘ  60336  ΤΚ

57001, είτε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gdpr@baklatsidis.gr. Η «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και να ενημερώνει το «Υποκείμενο» για την πορεία του αιτήματος, για την τυχόν καθυστέρηση ή την τυχόν παράτασή του ή για τους λόγους που καθιστούν αδύνατη την ικανοποίησή του (12.3 ΓΚΠΔ).

7.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ (άρθρο 13.2στ' ΓενΚαν): Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr).

8.-  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΥΠΕΥΘΥΝOY  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (άρθρο  13.1β'  ΓενΚαν):

……ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ …………………………………………………………………………………………………………