Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η εταιρεία Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  έχει καθιερωθεί στο χώρο του μπάνιου και της κουζίνας, ως η μεγαλύτερη εμπορική επιχείρηση χονδρικής πώλησης στην Ελλάδα εδώ και 55 χρόνια. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, μας εμπιστεύεστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγάλη ευθύνη και εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα δεδομένα αυτά καθώς και για να έχετε εσείς τον έλεγχο τους. Η Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι για εμάς πρωταρχικής σημασίας. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο.

Αυτή η “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  του Ιστότοπου” έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον λόγο που συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε. Επίσης, αποτελεί ένα κομμάτι για την απόδειξη της συμμόρφωσης μας με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σε αυτή τη πολιτική αποτυπώνονται με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα εξής:

  • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε μέσω του ιστότοπου μας, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση
  • Τι ισχύει για τη συγκατάθεσή σας
  • Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε αποθηκευμένα τα δεδομένα σας
  • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
  • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
  • Ποια έννομα συμφέροντά μας επιδιώκουμε
  • Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μέσω cookies
  • Τι ισχύει για τα δεδομένα σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στους υπέρ-συνδέσμους (links)

Παρακαλείσθε να αφιερώσετε τον απαιτούμενο χρόνο ώστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την πολιτική.

 

Τι είναι ο GDPR

Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 δηλαδή, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή General Data Protection Regulation, εφεξής GDPR, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,  αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εξεταζόμενο τομέα.  Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Κανονισμός έχει τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Στη χώρα μας ο Νόμος 4624/2019 θεσπίζει συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ», με ΑΦΜ 0840087688 και Ζ’ ΔOY Θεσσαλονίκης,  που εδρεύει στην Θέρμη Θεσ/νίκης, 14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Βασιλικών, ΤΚ 57001, email: sales@baklatsidis.gr, Τηλ: (+30) 2310 463003, website: www.baklatsidis.gr , η οποία αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.

Η Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  ενημερώνει ότι για σκοπούς άσκησης δραστηριοτήτων της εταιρείας, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου της σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών όπως ισχύει. Η εταιρεία δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων φυσικών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στα emails: gdpr@baklatsidis.gr και στο τηλέφωνο: 2310 463003.

 

Σκοπός επεξεργασίας

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Η Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  για να προβεί σε ενέργειες πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα αυτά που απαιτούνται για την επικοινωνίας μαζί σας. Η εταιρεία  δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν διενεργεί κατάρτιση προφίλ.

 

Νόμιμη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μόνο όταν υπάρχει λόγος που προβλέπεται από τη νομική βάση. Συγκεκριμένα, όταν υπάρχει νόμιμο συμφέρον μας ή νομική υποχρέωση. Φροντίζουμε να μην προσβάλλουμε θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας για την εξυπηρέτηση δικών μας εννόμων συμφερόντων.

 

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του ιστότοπου www.baklatsidis.gr. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου ή με την αποστολή των στοιχείων σας μέσω email.

 

Επίσκεψη στον ιστότοπο (Διεύθυνση IP, Browser, OS)

Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  εντοπίζεται η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή άλλη συσκευή αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατ’ επέκταση στον ιστότοπο, το οποίο οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο. Επίσης, συλλέγεται η πληροφορία για τον τύπο του φυλλομετρητή – πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα (Operating System - OS) της συσκευής σας. Οι πληροφορίες αυτές δεν σας ταυτοποιούν άμεσα και συλλέγονται για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα σχετικά με ζητήματα ασφάλειας του δικτύου / διαδικτύου. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας πριν τη λήψη τους, καθώς είναι αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία κάθε ιστοσελίδας.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email) και μόνο όσα άλλα δεδομένα είναι απαραίτητα. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Τα δεδομένα αυτά είναι συγκεκριμένα:

Για την επικοινωνίας μαζί μας μέσω της φόρμας του ιστότοπου ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρειαζόμαστε το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και το email, προκειμένου να είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το μήνυμα σας. Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και εφόσον μας τα έχετε χορηγήσει.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί / θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε. Τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου για να ταξιδεύει με ασφάλεια και αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές αφού παραληφθεί.

Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως να βοηθήσουμε την δημόσια αρχή πχ αστυνομία, δικαιοσύνη.  Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για την πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ .

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Στον ιστότοπο μας, προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε διάφορα Μέσα Κοινωνικής Δίκτυωσης και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της ιστοσελίδα με άλλες εφαρμογές. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύετε. Στην περίπτωση που μας ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή μας στέλνετε μηνύματα μέσω αυτών, συλλέγουμε όποια στοιχεία σας διαθέτετε εσείς σε αυτά (ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο που χρησιμοποιείτε, φωτογραφία ή avatar κλπ), προκειμένου να σας παρέχουμε ενημέρωση ή να απαντούμε στα μηνύματά σας.

Για τα δεδομένα που συλλέγει καθένα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος www.baklatsidis.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν σε αυτήν. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε κάθε φορά την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας που εισέρχεστε.

 

Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Υπάρχουν δυο γενικές κατηγορίες cookies, τεχνικά cookies και cookies δημιουργίας προφίλ. Τα τεχνικά cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies ενδέχεται να μην προβάλλονται σωστά οι σελίδες ή να μην χρησιμοποιούν ορισμένες υπηρεσίες. Τα cookies δημιουργίας προφίλ χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση.

To website www.baklatsidis.gr ,  χρησιμοποιεί τα αναγκαία cookies που επιτρέπουν τις βασικές λειτουργίες του ιστότοπου, όπως για παράδειγμα την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν την συσκευή σας και μπορεί να μας επιστρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπο μας. Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστότοπου. Με την περεταίρω χρήση του ιστότοπου αποδέχεστε την χρήση cookies.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες, ενδεικτικά οι ακόλουθοι σύνδεσμοι παραπέμπουν σε χρήσιμους πόρους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την διαχείριση των cookies:

Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

Safari https://support.apple.com/el-gr/guide/safari/sfri11471/mac 

FireFox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

Internet Explorer – Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

 Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις οδηγίες και πληροφορίες του παρόχου του.

Με την απενεργοποίηση των cookies κάποιες λειτουργίες της σελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Επίσης, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστότοπου.

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα και τα συνοδευτικά έγγραφα που λαμβάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας στο email πρέπει να συνοδεύονται από την φόρμα ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι α) έλαβε γνώση και συναινεί καθώς και β) τον χρόνο που επιθυμεί να διατηρηθεί το βιογραφικό του για πιθανή μελλοντική συνεργασία. Ο μέγιστος χρόνος διατήρησης του βιογραφικού είναι μέχρι 1 έτος. Τα βιογραφικά θα αξιολογούνται και θα διατηρούνται στα συστήματα της Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  μόνο όταν συνοδεύονται με τη δήλωση αυτή. Κατεβάστε τη δήλωση από εδώ.  

 

Ανήλικοι και παιδιά

Η Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  δεν προσφέρει προϊόντα σε παιδιά και ανήλικους . Οι δράσεις μας απευθύνονται σε κοινό ενηλίκων. Τυχόν προσφερόμενα προϊόντα που μπορεί να σχετίζονται με παιδιά, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και όχι σε παιδιά ή ανήλικους. Εάν είσαι ανήλικος, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ιστότοπο μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά ή ανήλικους μέσω του ιστότοπου.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες της Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  και μόνο στα πλαίσια των καθηκόντων τους και όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Οι συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες στην Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ   (όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων, διαχείρισης ιστοσελίδας, πάροχοι μηχανογραφικής υποστήριξης και άλλοι)  και αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν δεσμευτεί με σύμβαση εμπιστευτικότητας για την προστασία του απορρήτου και των επικοινωνιών και τήρησης των πολιτικών ασφαλείας της Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  και του Κανονισμού GDPR.

Σε καμία περίπτωση δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για διαφημιστικούς ή εμπορικούς η προωθητικούς σκοπούς.

 

Που διαβιβάζουμε το προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

 

Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για το σκοπό που συλλέχθηκαν. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου θα διατηρούνται στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο μας για έξι μήνες από την τελευταία επικοινωνία ή νωρίτερα λόγω ανάκλησης της συγκατάθεσης σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεση σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (πχ υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον) το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το νόμιμο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους).

Δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.  Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεση σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, δηλαδή όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού ανακαλέσετε.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ, δηλαδή το δικαίωμα της υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, website: www.dpa.gr , τηλ: 2106475600, email: contact@dpa.gr  και complaints@dpa.gr . Η Αρχή συνιστά να έρχεστε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Μπορείτε να το κάνετε δωρεάν, με email στο  gdpr@baklatsidis.gr . Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή.

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων

Εάν έχετε ερωτήματα ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων,  ή εάν επιθυμείτε την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στο  gdpr@baklatsidis.gr

Είναι πιθανόν να χρειαστεί να σας ζητήσουμε στοιχεία ταυτοποίησής πριν απαντήσουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν ασκεί κάποιος άλλος δικό σας δικαίωμα.

Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του, ή αν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, θα ενημερώνεστε σχετικά τουλάχιστον εντός μηνός για την καθυστέρηση που μπορεί να συνεπάγεται η πολυπλοκότητα του αιτήματος.

Οι πληροφορίες και όλες οι σχετικές ενέργειες απάντησης στα αιτήματα σας παρέχονται δωρεάν, εκτός αν είναι υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

H Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  εφαρμόζει τα κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή και αθέμιτους σκοπούς.

 

Πληροφορίες Έκδοσης

Μπορούμε ανά διαστήματα να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση και οποιαδήποτε συμπληρωματική δήλωση απορρήτου. Θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές, εφόσον ο νόμος το απαιτεί. Η Α.ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί / επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις.

 

Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά 15 Ιουλίου 2022.