Πολιτική κατά της βίας και παρενόχλησης εργαζομένων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

 


1.    Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση περιστατικών διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στην εργασία
 

1.1.    Γενικά

Η «Α. ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με ΑΦΜ 084087688 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057968504000, η οποία εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 14ο  χλμ. Θεσσαλονίκης - Βασιλικών (καλούμενη εφεξής η «Εταιρία»), τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρ. 57 επ. του π.δ. 80/2022, του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021, καθώς και της με αριθμ. 82063/2021 Υπουργικής Απόφασης, και αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ελλείψει σωματείου εργαζομένων στην Εταιρία δε, καθώς και συμβουλίου εργαζομένων, τα μέτρα αυτά, καθώς και οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 61 και 62 του π.δ. 80/2022 πολιτικές, αποφασίστηκαν κατόπιν διαβούλευσης της Διοίκησης της Εταιρίας με τους εργαζόμενούς της και αποτελούν προϊόν της κοινής αυτής διαβούλευσης.

1.2.    Σκοπός και Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η Εταιρία δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής και από οποιοδήποτε πρόσωπο. Για το λόγο αυτό, η Εταιρία προβαίνει στην υιοθέτηση κάθε δυνατού μέτρου πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης εντός του εργασιακού της χώρου, επιδεικνύοντας απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 
Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του π.δ. 80/2022 (με τα οποία κωδικοποιήθηκαν τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021) και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 58 του π.δ. 80/2022 (με το οποίο κωδικοποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021).

1.3.    Δήλωση μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η Εταιρία  δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά  ότι απαγορεύεται κάθε  μορφή  βίας  και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, και εκφράζει τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση και εξάλειψή της. Η Εταιρία δεσμεύεται να παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία ή αναφορά με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση.

1.4.    Ορισμοί

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής νοούνται:

-    Ως βία και παρενόχληση εκείνες οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.

-    Ως παρενόχληση εκείνες οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.

- Ως παρενόχληση λόγω φύλου εκείνες οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Προς αποφυγή παρανοήσεων ή/ και παρερμηνειών κατά την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, διευκρινίζεται ότι δεν συνιστούν συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης οι συμπεριφορές εκείνες που βρίσκονται εντός των ορίων του διευθυντικού δικαιώματος και
 
αφορούν στην εποπτεία των εργαζομένων, την αξιολόγηση της εργασιακής τους απόδοσης και την εν γένει εργασιακή τους παρουσία.


1.5.    Μέτρα πρόληψης για την εξάλειψη περιστατικών βίας και παρενόχλησης στην εργασία

1.5.1.    Εκτίμηση κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η Εταιρία εκτιμά τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην εργασία με τη διενέργεια αυτοψίας στους χώρους εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αναλογία του πληθυσμού των εργαζομένων, το φύλο, η ηλικία και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποτελέσουν λόγους διάκρισης. Ταυτόχρονα, εκτιμά και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (λ.χ. νεοπροσληφθέντες).

Για τους εργαζομένους οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν ιδίως: α) Προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας και πρόκληση ηθικής βλάβης, β) Πρόκληση άγχους, θυμού και φόβου κατά την εκτέλεση της εργασίας, γ) Πρόκληση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων.

Παράλληλα με τους εργαζομένους δε, και η ίδια η Εταιρία αντιμετωπίζει κινδύνους από συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όπως: α) Διατάραξη εργασιακών σχέσεων και εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρίας, β) Μειωμένη παραγωγικότητα, γ) Νομικές και οικονομικές συνέπειες, δ) Αρνητική δημοσιότητα.

1.5.2.    Λήψη προληπτικών μέτρων

Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς. Ενδεικτικά, μεταξύ των εν λόγω μέτρων περιλαμβάνονται:

α) Η υιοθέτηση Πολιτικής διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης, η οποία έχει ενσωματωθεί στην παρούσα (κατωτέρω υπό 2), ώστε κάθε καταγγελία ή αναφορά να παραλαμβάνεται, να διερευνάται και να επιλύεται με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

β) Ο ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και την ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.
 
γ) Η ενθάρρυνση όλων για τη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.

δ) Η λήψη μέτρων τεχνικού χαρακτήρα, όπως η ύπαρξη κατάλληλου φωτισμού κ.α.

ε) Η εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας και η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση/ πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

στ) Η οργάνωση δράσεων για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.

ζ) Η καθοδήγηση και υποστήριξη των θυμάτων βίας και παρενόχλησης, καθώς και των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο.

η) Η παροχή συνδρομής σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή κατά την έρευνα περιστατικών βίας και παρενόχλησης, εφόσον ζητηθεί από αυτές.

θ) Η  αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, και η αναθεώρηση / επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και μέτρων.

ι) Η λήψη κάθε άλλου πρόσφορου και ενδεδειγμένου μέτρου προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας.

1.5.3.    Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

Η Εταιρία προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και ειδικότερα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και στελεχών της Διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Η Εταιρία δηλώνει μηδενική ανοχή σε τυχόν φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και δεσμεύεται να παρέχει σε προσβάσιμες μορφές (όπως ενδεικτικά με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο προσωπικό, ενημέρωση και πληροφορίες για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται σε ενδοεταιρικό επίπεδο και για τις δυνατότητες που δίνονται από τον νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.
 
1.5.4.    Παροχή  πληροφοριών

Η Εταιρία παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και της ίδιας ως εργοδότριας, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την Εταιρία. Ειδικότερα, γνωρίζουμε σε όσους απευθύνεται η παρούσα Πολιτική ότι σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση στην απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει δικαίωμα: α) δικαστικής προστασίας, β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και δ) καταγγελίας εντός της Εταιρίας σύμφωνα με την Πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών (κατωτέρω υπό 2). Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της Εταιρίας, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα του να προσφύγει και σε κάθε αρμόδια αρχή.

1.5.5.    Μέριμνα για την προστασία και υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής  βίας

Η Εταιρία μεριμνά για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη των εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας με κάθε πρόσφορο μέτρο ή εύλογη προσαρμογή. Ειδικότερα, η Εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξη της παραπάνω κατηγορίας εργαζομένων με την παροχή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου - θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και την ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά.

1.6.    Πρόσωπο αναφοράς και στοιχεία επικοινωνίας

Ορίζεται πρόσωπο αναφοράς  («σύνδεσμος») για την καθοδήγηση και  ενημέρωση των εργαζομένων ως προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία ο κ. Ανδρέας Μπακλατσίδης του Παρασκευά (e-mail: a.baklatsidis@baklatsidis.gr). Ο ρόλος αυτού του προσώπου είναι ενημερωτικός και ειδικότερα, έγκειται στο να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν αυτοί του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης, ή όχι. Το ανωτέρω πρόσωπο δεσμεύεται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση των εν λόγω καθηκόντων του.
 


2.    Πολιτική   διαχείρισης   εσωτερικών   καταγγελιών   για   περιστατικά   βίας   και παρενόχλησης στην εργασία

2.1.    Σύστημα υποδοχής και διαχείρισης  αναφορών –  Στοιχεία επικοινωνίας για  την υποδοχή  καταγγελιών

Εάν οποιοδήποτε εργαζόμενος πιστεύει ότι έχει υποστεί περιστατικό βίας ή/και οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση ή έχει διαπιστώσει μία τέτοια συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, η Εταιρία ενθαρρύνει την υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς.

Αρμόδιο πρόσωπο εντός της Εταιρίας για να υποδέχεται, εξετάζει και διαχειρίζεται τις καταγγελίες, αναφορές ή τα παράπονα των θιγόμενων προσώπων για συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης στην εργασία καθίσταται ο κ. Ανδρέας Μπακλατσίδης του Παρασκευά, με τον οποίο οι θιγόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε δια ζώσης στο γραφείο του εντός της Εταιρίας είτε με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική του διεύθυνση  a.baklatsidis@baklatsidis.gr. Ο ανωτέρω δεσμεύεται να ενημερώνει το θιγόμενο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της Εταιρίας, για τη δυνατότητά του να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, ήτοι προς την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς και στις δικαστικές αρχές.

2.2.    Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών - Αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων

Η Εταιρία προβαίνει σε έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων. Η Εταιρία και το ως άνω αρμόδιο πρόσωπο δεσμεύονται να παραλαμβάνουν, να διερευνούν και να διαχειρίζονται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνούν και να εξετάζουν τα καταγγελλόμενα, καθώς και να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την προστασία του θιγόμενου. Κατά την ενάσκηση δε, των ως άνω καθηκόντων τους οφείλουν να ενεργούν με αμεροληψία και τήρηση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται.

2.3.    Προστασία από πράξεις αντιποίνων
 
Η Εταιρία τηρεί την αρχή της απαγόρευσης αντιποίνων σε βάρος θιγόμενου προσώπου και υποστηρίζει την καταγγελία κάθε περιστατικού  βίας και παρενόχλησης  από τους εργαζομένους της, λαμβάνοντας παράλληλα κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική προστασία τους. Ειδικότερα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια για τον/την καταγγέλλοντα/ουσα, εκτός αν η καταγγελία αποδειχθεί καταφανώς ψευδής και κακόβουλη.

2.4.    Κυρώσεις σε βάρος του καταγγελλόμενου

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης καταγγελίας για παραβίαση των όσων ορίζονται στην Παρούσα Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, η Εταιρία, κατόπιν εκτίμησης της βαρύτητας του καταγγελλόμενου περιστατικού και σε συνεργασία με το θιγόμενο πρόσωπο, δύναται να προβεί στην επιβολή δυσμενών μέτρων σε βάρος του καταγγελλόμενου, όπως είναι η σύσταση συμμόρφωσής του, η αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας του ή ακόμη και η καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας του με την Εταιρία.

2.5.    Δικαιώματα  θιγόμενων

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται παράλληλα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα κάθε εργαζομένου σε επίπεδο αστικής και ποινικής νομοθεσίας, αλλά και τα δικαιώματα υποβολής καταγγελίας ενώπιον των αρχών της αρμόδιας ελεγκτικής Αρχής.

Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα:

-    Να υποβάλλει καταγγελία εντός της Εταιρίας.

-    Να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας στην Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών στο 1555 και στην Τηλεφωνική Γραμμή Καταγγελιών ΣΕΠΕ 15512.

-    Να προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη στην έδρα της Αρχής στην Αθήνα επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 17 ή τηλεφωνικά στο 213 1306 600.

Η Εταιρία συνεργάζεται και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον της ζητηθεί. Ειδικότερα, η Εταιρία, καθώς και το αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση σχετικών καταγγελιών σε εταιρικό επίπεδο (ανωτέρω υπό 2.1.), συνεργάζονται με κάθε δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών και δεσμεύονται να παρέχουν συνδρομή και
 
πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Προς το σκοπό αυτό, μάλιστα, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε οιαδήποτε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.     Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της Πολιτικής κατά της Βίας και Παρενόχλησης
& των Πολιτικών για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών

 

Η Εταιρία δεσμεύεται να αξιολογεί την παρούσα κατά τρόπο συνεπή με τις απαιτήσεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, φροντίζοντας τη συνεχή ενημέρωσή της για τις σχετικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη γνώμη των εργαζομένων της.